کدوم بهتره ؟؟

تایو و رین - روبو جت :
78 نفر - 21.02%
ماکاتو و آلیس - روبو پلیس :
37 نفر - 9.973%
دایچی و سایوری - روبو دریل :
26 نفر - 7.008%
پیکانو و کای - روبو آتش :
45 نفر - 12.12%
سوسومو و توشی - روبو جایرو :
22 نفر - 5.929%
شو و کن - روبو زیر دریا :
23 نفر - 6.199%
جی - روبو v نامریی :
44 نفر - 11.85%
تیم نجات گاراگورو :
11 نفر - 2.964%
کاپیتان هازارد - روبو ماشن های سیاه :
78 نفر - 21.02%
گاراگوروهای سیاه :
7 نفر - 1.886%