کدوم بهتره ؟؟

تایو و رین - روبو جت :
74 نفر - 21.26%
ماکاتو و آلیس - روبو پلیس :
35 نفر - 10.05%
دایچی و سایوری - روبو دریل :
23 نفر - 6.609%
پیکانو و کای - روبو آتش :
43 نفر - 12.35%
سوسومو و توشی - روبو جایرو :
19 نفر - 5.459%
شو و کن - روبو زیر دریا :
20 نفر - 5.747%
جی - روبو v نامریی :
41 نفر - 11.78%
تیم نجات گاراگورو :
10 نفر - 2.873%
کاپیتان هازارد - روبو ماشن های سیاه :
77 نفر - 22.12%
گاراگوروهای سیاه :
6 نفر - 1.724%